ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איך מתנהל משפט תביעות קטנות

הגשתם תביעה קטנה, מועד הדיון בתביעה הולך ומתקרב ואתם מעוניינים לדעת כיצד יתנהל המשפט, מהם סידרי הדין, איזה  בעל דין ידבר ראשון וישטח את טיעוניו בפני בית המשפט וכו'. כפי שנפרט בהמשך,

דיון בבית משפט לתביעות קטנות ברוב המוחלט של המקרים מתנהל פעם אחת ומסתיים עוד באותו היום. הכרת ההליך והכנה מתאימה בהחלט יכולה לשפר את התוצאות ולגרום לתביעה שלכם להתקבל בסופו של יום.

איך מתנהל משפט תביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

חשוב לזכור כי התשובה לשאלה איך מתנהל משפט תביעות קטנות מתחילה עוד הרבה לפני הגשת תביעה קטנה וקיום הדיון המשפטי. בעל דין החפץ בהוכחת תביעתו והוצאת הצדק לאור,

מוטב שיכין וישקוד על הכנת כתב תביעה היטב באופן שיעניק לו נקודת פתיחה גובהה יותר בבית המשפט. במאמר זה, נפרט בעיקר ובקצרה על שלבי ההליך המשפטי בתביעות קטנות, נראה כיצד מתנהל הדיון בבית משפט ונחדד את הקשר בין הכנה ראויה להליך לבין הצלחת המשפט.

 

נקבע לי דיון בבית משפט לתביעות קטנות מה עלי להביא לבית המשפט ביום הדיון

מן הסתם את כל ההוכחות והאסמכתאות להוכחת תביעתכם צירפתם לכתב התביעה אשר מונח בפני בית המשפט.

יחד עם זאת, כאשר למשל צורפו לבית המשפט תמונות כחלק מהוכחת הנזק, מומלץ להביא עותק צבעוני לבית המשפט על מנת שהתמונות תהיינה ברורות יותר. למרות העובדה כי כל המסמכים צורפו לבית המשפט, מומלץ להביא עותק מכתב התביעה לכל מקרה שתזדקקו.

במידה ויש לכם עדים היכולים להעיד לטובתכם ולחזק את גרסתכם, יש להביאם לדיון המשפטי.

לדוגמא, אדם שצפה בתאונת הדרכים בה הייתם מעורבים ויוכל להעיד בפני בית המשפט כי אכן בעל הדין שכנגד אשם בתאונה יש להביאו לבית המשפט על מנת שיעיד לטובתכם. את הוצאות משפט העד ניתן לבקש מבית המשפט כחלק מהוצאות המשפט אשר יינתנו על ידיו.

הגשתם חוות דעת שמאי או כל חוות דעת מקצועית אחרת להוכחת נזקכם, יש להביא אף את עורך חוות הדעת כעד מטעמכם. בהליך משפטי מסמכים מגישים באמצעות עורכם, מסיבה זו חוות דעת הנכתבת על ידי בעל מקצוע צריכה להיות מוגשת על ידיו במהלך הדיון והוא יוכל להיחקר עליה.

יחד עם זאת, בשל העבודה כי בית המשפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדין האזרחי לצורך בירור שאלת זימון עדים ומומחים.

 

כיצד יתנהל ההליך המשפטי בבית המשפט – למה צריך להתכונן

הגיע יום הדיון ואתם מתייצבים בבית המשפט ערוכים להוכיח את תביעתכם ולקבל את הפיצוי הכספי המגיע לכם.

קחו בחשבון שגם הצד שכנגד מגיע ערוך ומוכן ולכן עליכם להיות רגועים ולהתמקד בטיעונים המשפטים ובהוכחות העובדות כפי שתרגלתם. זכרו כי בית המשפט עיין היטב בכתב התביעה שלכם עוד טרם פתח את הדיון והוא כבר גיבש דעה משל (מסיבה זו כפי שנראה בהמשך, יש חשיבות רבה להכנת כתב התביעה או כתב ההגנה טרם הגשתם לבית המשפט).

בהליך תביעה רגיל, פותח הצד התובע בדברים במהלך הדיון ומציג בפני בית המשפט את הוכחת הנזק שנגרם לו. בבית משפט לתביעות קטנות ובשל העובדה כי בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין, בית המשפט רשאי להורות לכל בעל דין שיחפוץ לשאת את דבריו ראשון.

בדרך כלל, בשל העובדה כי בית המשפט נחשף לכתבי הטענות קודם לכן, בית המשפט יפתח ראשון בדברים וינסה למקד את סלע המחלוקת בשאלות האמיתיות הטעונות בירור.

במקרים רבים, בית המשפט אף ימליץ ויציע הסדר פשרה וישלח את הצדדים לדבר בניהם בכדי לשקול את המשך צעדיהם לאחר הצעתו. במידה ואתם סבורים כי בית המשפט לא הבין את אחת מטענותיכם לאשורה, יש לפנות בכבוד ובנימוס לבית המשפט ולעלות בפניו את הטענה הטעונה בירור.

יש לזכור כי אין כל חובה לקבל את הצעת בית המשפט במסגרת הליך הפשרה שהציע אך יש לזכור כי בדרך כלל כאשר בית המשפט מציע הצעה מסוימת, היא מבוססת על ניסיונו והכרת החומר שהונח בפניו.

במידה והצעת בית המשפט לא תתקבל על ידי בעלי הדין, ישמע בית המשפט את הצדדים ויאשר להם כל אחד לחקור את עדיו של הצד שכנגד. בית המשפט רשאי להתערב במהלך הדיון ולהעיר את הערותיו. חשוב מאוד לשים לב להערות בית המשפט ולדברים שהוא מרמז לצדדים. בעל דין חכם יוכל לקרוא בין השורות ובכך לנהל ולנתב את תביעתו.

בסיום הדיון, ייתן בית המשפט פסק דין ויכריע בתביעה. בית המשפט רשאי אף ליתן את פסק הדין מספר ימים לאחר מכן וההחלטה תשלח לצדדים בדואר. במקרים חריגים יקבע בית המשפט דיון נוסף בתביעה זאת כאשר יש צורך בהוכחת דבר שאינו התברר במהלך הדיון הראשון וכאשר נסיבות העניין מחייבות זאת.

 

טבלה המסכמת את הליכי הדיון בתביעות קטנות שלב אחר שלב

השלב המשפטי מהן הפעולות הצפויות
הכנת כתב התביעה והגשתה לבית המשפט לתביעות קטנות, נניח תביעה קטנה נגד מוסד לימודים. על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. לא יגיש כתב הגנה, הוא צפוי לקבל פסק דין בהעדר הגנה
הכנה לדיון המשפטי והבנת ההליך לרבות אופן ניהולו על ידי בית המשפט הכנה לדיון משפטי תעשה בשני מישורים. במישור הניהולי כלומר צילום החומר, הזמנת עדים וכו' וכן במישור המהותי כלומר ייעוץ עם עורך דין אשר יסביר על ההליך ולמה צריך להתכונן
הגעה לבית המשפט ביום הדיון ופתיחת המשפט בית המשפט יעיר את דבריו בהתאם לחומר שהונח בפניו ויבדוק אם הצדדים מוכנים להגיע להסדר פשרה
במידה והצדדים לא הגיעו להסדר פשרה, ישמע בית המשפט את הצדדים ויעיין בחומר שיוגש לו על ידם

קרא עוד – הליך גישור בתביעות קטנות.

בעלי דין רשאים לחקור את העדים שהוזמנו לדיון ורשאים להציג לבית המשפט כל ראיה התומכת בטענתם
בית המשפט ייתן פסק דין על בסיס החומר שראה והטענות ששמע פסק הדין ייתנן עוד באותו יום אם כי רשאי בית המשפט ליתן פסק דין בשלב מאוחר יותר אשר ישלח לצדדים לביתם
במידה ונפלה טעות בפסק הדין או קיימת עילה לערעור ניתן להגיש ערעור על פסק הדין ערעור על פסק דין תביעות קטנות יינתן ברשות בלבד ולא בזכות. בפועל מעטים הפעמים שבית המשפט יאפשר הגשת ערעור כזה

להכנה לדיון המשפטי בתביעות קטנות חשיבות רבה ומכרעת

בשל העבודה כי דיון משפטי בבית משפט לתביעות קטנות מסתיים בהליך דיוני אחד הרי שקיימת חשיבות רבה להכנה לדיון אשר יערך באולם בית המשפט. הכנה לדיון המשפטי במקרה של הגשת תביעה קטנה כפולה ומכופלת וטעונה שני שלבים. השאלה איך מתנהל משפט תביעות קטנות תעלה ותתעורר עוד בשלב הראשוני המגבש את עילת התביעה והכנתה.

בשלב ראשון –

הכנה לדיון המשפטי יתחיל עם הכנת כתב התביעה לרבות הרשום בה והנספחים המצורפים לה. חשוב לזכור כי כפי שראינו קודם לכן, כאשר הצדדים נכנסים לאולם בית המשפט המותב המשפטי כבר נחשף לחומר שהונח בפניו והוא מכיר לפני ולפנים את טענות הצדדים. מסיבה זו, הכנה ראויה של כתב התביעה עלולה לסייע לכם במובן שבית המשפט כבר יגבש את דעתו קודם הדיון וכעת עליכם רק להשלים את הצעד האחרון ולשכנעו בצדקתכם.

הכנה ראויה של כתב התביעה תעלה אתכם מספר שלבים גבוה יותר מבעל הדין שכנגד במובן שגרסתכם וטענותיכם פורטו באופן מדיוק בכתב התביעה וגיבשו בפני בית המשפט את התמונה המלאה.

בשלב השני-

טרם מועד הדיון יש להתכונן כראוי אליו הן במובן המהותי דהיינו הכנה על ידי עורך דין המתמחה בהליך האזרחי והן במובן של הזמנת העדים והכנתם. עורך דין המתמחה בהליך אזרחי יוכל לפרט בפניכם את שלבי הדיון ולהכין אתכם כראוי כך שלא תתקלו בהפתעות שאינכם יכולים להתמודד עמן. עורך הדין אף ימליץ לכם כיצד לפעול אם תעלה הצעת בית המשפט לסיום התביעה במסגרת הסכם פשרה וכן אילו טיעונים משפטיים לעלות בפני בית המשפט.

 

שילוב מנצח של שני השלבים להכנה לדיון המשפטי יסייע להכריע את הכף לטובתכם

הכנה ראויה לדיון המשפטי יחד עם טיעונים מנצחים בכתב התביעה אשר תוגש לבית המשפט, בהחלט יכולים לסייע לכם לגבור על הצד שכנגד ולנצח בתביעה. יש להבין כי פעמים רבות מה שלכם נראה ברור, מובן וצודק, לא יראה כך למותב המשפטי הדן בתביעה ומסיבות כאלה ואחרות הוא עלול לראות את המקרה באופן שונה.

זוהי הסיבה כי להגשת כתב תביעה ערוך ומדויק יש את היכולת להעניק נקודת פתיחה גובהה יותר לבעל הדין. שילוב מנצח בין כתב תביעה מקצועי ומדויק לבין הכנה ראויה לדיון המשפטי, יגדיל בעשרות אחוזים את סיכוייכם להצלחת התביעה וקבלת הפיצוי המגיע לכם. מעוניינים להגיש כתב תביעה בתביעות קטנות? השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן